Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Doğa Solar Ltd.Şti’nin temel kalite politikası; düzenli izleme ve değerlendirmeye dayalı, sürekli iyileştirmeyi esas alan “Kalite Güvence Sistemi” ni bütün yönetim ve üretim alanlarında sürdürülebilir kılmaktır. Bu kapsamda, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile yasal zorunlulukları dikkate alacak şekilde çalışmalarının devamını sağlayacak istikrarlı kaynakları yaratıp, bilgi ve tecrübelerini günümüz teknolojileri ile birleştirmek ve bu sayede üretim, bakım-onarım ve işletme süreçlerini etkin ve verimli şekilde yürütmektedir.

Bu temel ilke doğrultusunda, Doğa Solar kalite politikalarını aşağıda ifade edilen dört alanda yürütmektedir.

Kalite Güvence

İş süreçlerini,  kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına almak

Kalite güvence sistemini tüm paydaşların katılımıyla geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Tüm süreçlerde müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirmeye odaklanmak

Eğitim ve Öğretim

Ulusal ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyonların gerekliliklerini sağlamak

Kalite yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin kurulumunu sağlayarak maliyetleri düşürmek

Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için nitelikli ve deneyimli elemanlar ile kalifiye insan gücünü ve ekip bilincini oluşturmak

Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı

Kurumda araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini ulusal öncelikler doğrultusunda geliştirmek

Firmanın bilim, kültür, sanat ve teknoloji çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek

Güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmek, projelerde kullanmak

Personelin araştırma-geliştirme beceri ve yetkinlik düzeyini arttırmak

AR-GE faaliyetleri ile iş dünyası ve topluma katkı sağlamak

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak

Çevre kirlenmesini önlemek ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek

Yönetim

İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek

Bilişim altyapısı vasıtasıyla idari ve hizmet süreçlerinin imkan ve kabiliyetini geliştirmek

Birimler arasındaki uyum ve koordinasyonu arttırmak 

Genel yönetim, eğitim ve araştırmada daha ileriye gitmek için sürekli çaba ve arayış içinde olmak

Çalışanlarımızın her an yanında, onlara zaman ayıran, yeni fikirlere açık, dürüst, güvenilir ve üretken bir bölüm olarak, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın bilgi, beceri ve potansiyellerinin arttırılmasını ve kendi hedefleri ile örgütsel hedeflerimizin optimum seviyede birleşmesini sağlamaktır.

KVKK BAŞVURU YÖNERGESİ

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtili hususlardaki taleplerini internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan DOĞA PANEL LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle DOĞA PANEL LTD.ŞTİ.  ’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DOĞA PANEL LTD.ŞTİ.   tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret isteme hakkını saklı tutar.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kullanılacak yönteme bağlı olarak aşağıda yer alan iletişim adreslerine  iş bu yönergedeki şartlara ve usullere uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi;

  • Bizzat: Posta adresine gelerek kimlik ile başvuru (Dilekçe üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
  • Noter Vasıtasıyla Başvuru : Belirtili adrese Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] dogapanel@hs06.kep.tr  adresine  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • E-posta (İlgili tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) bilgi@dogasolar.com.tr adresine, E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yukarıda bulunan yönergeye uygun olmayan başvurular ile içeriği tespit edİlemeyen/okunamayan gönderiler için taahhütte bulunmaz.

Posta adresi : AKABE MAHALLESİ YENİCELER CADDE NO: 145B/102 KARATAY KONYA

E-posta: bilgi@dogasolar.com.tr

(Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz.

Telefon Numarası: (Bilgi için) Tel : + 90 332 350 36 42 

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Çevrimiçi platformlarımızı ziyaretiniz sırasında ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 s.KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İş bu çerez politikası aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan dogasolar.com.tr internet sitesinin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İş bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerez kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamak istiyoruz. DOĞA PANEL LTD.ŞTİ. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. İş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede yayımlanmakla yürürlük kazanır.

Çerezlerin Kullanım Amacı :

Kişisel verilerinizi sadece dijitalle sınırlı olmak üzere;

Sitenin çalışması için gereken temel fonksiyonları gerçekleştirmek, analiz ve performans artırma, işlevsellik, kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Hukuki sebebi : Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla şirket meşru menfaatine yöneliktir. Kişisel verileriniz KVKK md.5 ve 6 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu çerez Politikası Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Bu verileriniz mevzuata uygun şekilde amacıyla sınırlı olmak üzere sadece bilişim danışmanlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle paylaşılabilir.

Ayrıca sitemizde performans ve analiz çerezleri de kullanılmaktadır. Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı katıldıktan sonra silinirler.

Tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlerle ilgili tercihinizi kişiselleştirebilirsiniz.

http://google.com/support/chrome/bin/answer.py?=hl&answer=95647

https://security.opera.com/

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US

Şirketimizin başarısının en önemli özelliğini mutlu müşterileri sağlamaktadır. Bu sayede şirketimizin gelecek planlarını mutlu müşteriler üzerinden yapmaktayız. Satın alınamayacak ve paha biçilemeyecek en önemli unsurlardan bir tanesinin güven olduğunu biliyoruz, bu sebeple şirket hedefimiz bugün olduğu gibi gelecekte de %100 müşteri memnuniyeti olacaktır. 

ENERJİNİZ DOĞADAN
2023 © Doğa Solar LTD. ŞTİ. All Right Reserved
Müsait olan en yakın birimle sohbete başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.